summary.diagmeta {diagmeta}R Documentation

Summary method for diagmeta

Description

Summary method for objects of class diagmeta.

Usage

## S3 method for class 'diagmeta'
summary(object, ...)

Arguments

object

An object of class diagmeta.

...

Additional arguments.

Value

A list with classes 'summary.diagmeta' and 'diagmeta' is returned. The list elements are identical to a diagmeta object.

Author(s)

Srinath Kolampally kolampal@imbi.uni-freiburg.de, Guido Schwarzer guido.schwarzer@uniklinik-freiburg.de

See Also

diagmeta

Examples

# FENO dataset
#
data(Schneider2017)

diag1 <- diagmeta(tpos, fpos, tneg, fneg, cutpoint,
         studlab = paste(author, year, group),
         data = Schneider2017,
         log.cutoff = TRUE)

summary(diag1)


[Package diagmeta version 0.5-1 Index]