print.summary.diagmeta {diagmeta}R Documentation

Print detailed results for diagmeta objects

Description

Print detailed results for objects of class summary.diagmeta.

Usage

## S3 method for class 'summary.diagmeta'
print(x, digits = 3, ...)

Arguments

x

An object of class summary.diagmeta.

digits

Number of significant digits for printing.

...

Additional arguments.

Author(s)

Gerta Rücker gerta.ruecker@uniklinik-freiburg.de, Susanne Steinhauser susanne.steinhauser@uni-koeln.de, Srinath Kolampally kolampal@imbi.uni-freiburg.de, Guido Schwarzer guido.schwarzer@uniklinik-freiburg.de

See Also

diagmeta summary.diagmeta

Examples

# FENO dataset
#
data(Schneider2017)

diag1 <- diagmeta(tpos, fpos, tneg, fneg, cutpoint,
         studlab = paste(author, year, group),
         data = Schneider2017,
         log.cutoff = TRUE)

summary(diag1)
print(summary(diag1), digits.prop = 2)


[Package diagmeta version 0.5-1 Index]