print.diagmeta {diagmeta}R Documentation

Print method for diagmeta objects

Description

Print method for objects of class diagmeta.

Usage

## S3 method for class 'diagmeta'
print(x, digits = 3, digits.prop = gs("digits.prop"), ...)

Arguments

x

An object of class diagmeta.

digits

Number of significant digits for printing of optimal cutoff.

digits.prop

Number of significant digits for proportions, e.g., sensitivities and specificities.

...

Additional arguments.

Author(s)

Gerta Rücker gerta.ruecker@uniklinik-freiburg.de, Susanne Steinhauser susanne.steinhauser@uni-koeln.de, Srinath Kolampally kolampal@imbi.uni-freiburg.de

See Also

diagmeta summary.diagmeta

Examples

# FENO dataset
#
data(Schneider2017)

diag1 <- diagmeta(tpos, fpos, tneg, fneg, cutpoint,
         studlab = paste(author, year, group),
         data = Schneider2017,
         log.cutoff = TRUE)

diag1


[Package diagmeta version 0.5-1 Index]