as.data.frame.diagmeta {diagmeta}R Documentation

Extract data frame from diagmeta objects

Description

Extract data frame from objects of class diagmeta.

Usage

## S3 method for class 'diagmeta'
as.data.frame(x, row.names = NULL, optional = FALSE, ...)

Arguments

x

An object of class diagmeta.

row.names

Argument of R function as.data.frame (ignored).

optional

Argument of R function as.data.frame (ignored).

...

Other arguments.

Value

A data frame is returned by the function as.data.frame.

Author(s)

Guido Schwarzer guido.schwarzer@uniklinik-freiburg.de

See Also

diagmeta summary.diagmeta

Examples

# FENO dataset
#
data(Schneider2017)

diag1 <- diagmeta(tpos, fpos, tneg, fneg, cutpoint,
         studlab = paste(author, year, group),
         data = Schneider2017,
         log.cutoff = TRUE)

as.data.frame(diag1)


[Package diagmeta version 0.5-1 Index]